Polityka prywatności

Promyk Serwis Beyer sp.j. (hurtowniaopon.pl) szanuje prywatność użytkowników i doceniaja zaufanie, jakim obdarzają nas odwiedzający nasze strony internetowe, klienci, dostawcy i inne osoby, z którymi dokonujemy transakcji handlowych. Dane użytkowników są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z europejskim Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych („RODO”). Szczególną wagę przykładamy do zachowania poufności Państwa danych osobowych i dlatego ściśle przestrzegamy ograniczeń przewidzianych w przepisach prawa. Wszyscy pracownicy naszej firmy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy danych zgodnie z przepisami prawa.

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą Stronę Internetową, przetwarzamy jego dane osobowe (zgodnie z definicją poniższej). W tym zakresie Promyk Serwis Beyer sp.j. pełni rolę administratora, tj. podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych użytkowników decydującego o celach i środkach przetwarzania tych danych osobowych. Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie użytkowników i wyjaśnienie im w przejrzysty sposób:

dlaczego i w jaki sposób Promyk Serwis Beyer sp.j. zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe użytkowników;

na czym polega rola Promyk Serwis Beyer sp.j. jako „administratora” danych osobowych użytkowników; oraz

jakie są prawa użytkowników i obowiązki Promyk Serwis Beyer sp.j.w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

I.         Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu RODO i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

Promyk Serwis Beyer sp.j.

ul.Norwida 18

60-867 Poznań

II.        Informacje ogólne na temat przetwarzania danych

1.        Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają indywidualne informacje o cechach osobistych lub faktach, które można przypisać do konkretnego użytkownika. Dane osobowe przetwarzane i wykorzystywane przez Promyk Serwis Beyer sp.j. (zwane dalej również „danymi”) obejmują w szczególności dane osobowe/dokumenty, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, kraj, numer rejestracyjny pojazdu i adres IP.

2.        Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Jako użytkownicy naszej strony internetowej otrzymują Państwo w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych wszelkie niezbędne informacje o tym, w jaki sposób, w jakim zakresie i w jakim celu Promyk Serwis Beyer sp.j. lub jego dostawcy zewnętrzni zbierają i wykorzystują Państwa dane. Promyk Serwis Beyer sp.j. zbiera i wykorzystuje dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej, przekazywania stosownych treści oraz świadczenia przez nas usług. Co do zasady dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i przekazywane osobom trzecim wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. W wyjątkowych przypadkach zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe bez zgody, gdy uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe ze względów praktycznych lub przetwarzanie danych jest dozwolone na mocy przepisów prawa. „Przetwarzanie” oznacza czynność lub zestaw czynności wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, rejestrowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie,  odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a czasownik „przetwarzać” należy stosownie interpretować. W niektórych przypadkach korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego, czyli osoby fizycznej lub prawnej, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Podmiotami przetwarzającymi dane w imieniu Promyk Serwis Beyer sp.j. mogą być jego podmioty zależne, powiązane lub dostawcy i usługodawcy zewnętrzni. We wszystkich takich przypadkach, Promyk Serwis Beyer sp.j. zawrze z podmiotem przetwarzającym dane umowę o przetwarzaniu danych, zapewniającą przetwarzanie danych osobowych użytkowników zgodnie z RODO.

3.        Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych wymaganego do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą dane, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również czynności przetwarzania koniecznych przed zawarciem umowy. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wykonania obowiązku prawnego, któremu podlega Promyk Serwis Beyer sp.j., podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony prawnie uzasadnionego interesu Promyk Serwis Beyer sp.j. lub osoby trzeciej oraz jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne wobec wymienionego interesu, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.        Usuwanie i okres przechowywania danych

Dane osobowe osób, których dane dotyczą zostaną usunięte lub zablokowane, niezwłocznie po tym gdy cel przechowywania przestanie obowiązywać. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeśli ustawodawca europejski lub krajowy przewidział to w rozporządzeniach Unii Europejskiej, ustawach lub innych regulacjach, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, po upływie okresu przechowywania przewidzianego w wyżej wymienionych przepisach, chyba że zajdzie potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy. Zgodnie z wymogami ustawowymi poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej rejestry należy przechowywać przez 6 lat, na przykład w przypadku korespondencji handlowej, w tym wiadomości e-mail, oraz przez 10 lat w przypadku dokumentów księgowych i podatkowych.

III.       Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1.        Pliki dziennika serwera

Zbieramy dane o każdym dostępie do serwera, na którym umieszczona niniejsza usługa (tak zwane pliki dziennika serwera). Dane dostępu obejmują nazwę odwiedzanej strony internetowej, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie (poprzednio odwiedzanej strony), adres IP i wnioskującego dostawcę.

Promyk Serwis Beyer sp.j. zbiera wymienione dane w celu zagwarantowania sprawnego połączenia z naszą stroną internetową i umożliwienia wygodnego korzystania ze strony przez użytkowników. Plik dziennika służy również do oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także do celów administracyjnych. Podstawą prawną tworzenia plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ze względów bezpieczeństwa technicznego, w szczególności w celu zapobiegania próbom ataku na nasz serwer internetowy (np. w celu zbadania nadużyć lub oszustw), dane te mogą być przechowywane przez Promyk Serwis Beyer sp.j. przez okres maksymalnie 30 dni, po upływie którego zostaną one usunięte. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie podlegają usunięciu do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu. Na podstawie takich danych nie możemy wyciągać wniosków dotyczących poszczególnych osób. Takie dane nie podlegają ocenie, z wyjątkiem celów statystycznych w formie zanonimizowanej. Dane te nie są łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł danych.

2.        Ogólne postanowienia dotyczące plików „cookies”

Na naszej stronie internetowej używamy plików „cookies”. „Cookie” to plik tekstowy umieszczany na komputerze, urządzeniu lub w systemie użytkownika w trakcie odwiedzin naszej strony internetowej. Pliki „cookie” umożliwiają Promyk Serwis Beyer sp.j. lepszą obsługę osób odwiedzających stronę internetową dostosowaną do ich zindywidualizowanych potrzeb. Pliki takie zawierają informacje zebrane z urządzenia użytkownika i wysyłają je z powrotem do strony internetowej przy każdej kolejnej wizycie, umożliwiając z upływem czasu zapamiętanie działań i preferencji użytkownika. Zebrane informacje nie zawierają imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu ani adresu e-mail użytkownika.

Większość używanych przez nas plików „cookies” to tak zwane sesyjne pliki „cookies”, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Inne pliki „cookies” są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub upływu okresu przechowywania. Takie pliki „cookies” pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę użytkownika podczas następnej wizyty.

W niektórych przypadkach pliki „cookies” służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej poprzez zapisanie ustawień (np. zachowanie wybranych uprzednio opcji). Jeżeli dane osobowe przetwarzane są również przez poszczególne pliki „cookies” umieszczane przez Promyk Serwis Beyer sp.j., przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Promyk Serwis Beyer sp.j. w zakresie zapewnienia możliwie najlepszego funkcjonowania strony internetowej oraz przyjaznego dla klienta i efektywnego zaprojektowania jej wyglądu.

Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby informowała go o ustawieniach plików „cookies” i zezwalała na zapisywanie plików „cookies” tylko w indywidualnych przypadkach, akceptowała pliki „cookies” w określonych przypadkach lub ogólnie blokowała i aktywowała automatyczne usuwanie plików „cookies” podczas zamykania przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje również funkcję „nie śledź”, która pozwala zaznaczyć, że użytkownik nie chce być „śledzony” przez strony internetowe. Jeśli ta funkcja jest włączona, przeglądarka poinformuje sieci reklamowe, strony internetowe i aplikacje, że użytkownik nie chce być śledzony przez reklamy oparte na analizie zachowania i tym podobne. Informacje i instrukcje dotyczące edytowania tej funkcji można uzyskać od dostawcy przeglądarki. Ponadto można domyślnie zapobiec ładowaniu skryptów. NoScript umożliwia użytkownikowi uruchamianie skryptów JavaScript, Java i innych wtyczek tylko w wybranych przez użytkownika zaufanych domenach. Informacje i instrukcje dotyczące edytowania tej funkcji można uzyskać od dostawcy przeglądarki.

Należy pamiętać, że dezaktywacja plików „cookies” może ograniczyć funkcjonalność niniejszej strony internetowej. Więcej informacji na temat korzystania z plików „cookies” można znaleźć w Polityce plików „cookies” .

3.        Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

Kontakt z Promyk Serwis Beyer sp.j. jest możliwy pod adresem e-mail podanym na naszej stronie internetowej. W takim przypadku przesyłane dane osobowe są automatycznie przechowywane wyłącznie w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Podstawą prawną przetwarzania takich danych za zgodą użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila, dane użytkownika z formularza zapytania lub e-maila, w tym dane kontaktowe tam podane, będą przechowywane przez Promyk Serwis Beyer sp.j. w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku kolejnych zapytań. Promyk Serwis Beyer sp.j. w żadnym przypadku nie będzie przekazywać osobom trzecim tych danych bez zgody użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Promyk Serwis Beyer sp.j., jakim jest udzielenie odpowiedzi na żądanie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane użytkownika zostaną usunięte po rozpatrzeniu jego żądania, chyba że istnieć będzie prawny obowiązek ich przechowania. Jeżeli celem kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktował się z Promyk Serwis Beyer sp.j. za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych. W takim przypadku wymiana wiadomości nie może być kontynuowana, a wszystkie dane osobowe zebrane podczas nawiązywania kontaktu zostaną usunięte.

4.        Sklep internetowy

Przetwarzania płatności, w tym płatności dokonanych kartami debetowym i kredytowymi, dokonują usługodawcy zewnętrzni, a Promyk Serwis Beyer sp.j. nie przetwarza ani nie przechowuje danych kart debetowych ani kredytowych użytkowników w związku z transakcjami dokonanymi za pośrednictwem strony internetowej.

Promyk Serwis Beyer sp.j. świadomie nie zbiera, nie wykorzystuje ani nie ujawnia za pośrednictwem jakiejkolwiek strony internetowej żadnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu) osób poniżej 16 roku życia bez uzyskania uprzedniej zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. Promyk Serwis Beyer sp.j. nie zezwala osobom poniżej 16 roku życia na rejestrowanie się lub udział w konkursach lub promocjach prowadzonych na stronie internetowej. W przypadku, gdy rodzic lub opiekun osoby poniżej 16 roku życia stwierdzi, że dziecko przekazało Promyk Serwis Beyer sp.j. dane osobowe, powinien skontaktować się z Promyk Serwis Beyer sp.j., jeżeli chce, aby takie dane zostały usunięte z systemu Promyk Serwis Beyer sp.j..

Jeżeli Promyk Serwis Beyer sp.j. pozyska informację o posiadaniu danych osobowych osoby poniżej 16 roku życia w formie możliwej do wyszukania w swoich plikach, dane te zostaną usunięte. Ponadto przed używaniem lub ujawnianiem swoich danych osobowych na stronie internetowej osoby poniżej 16 roku życia powinny uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna.

Dane zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do wykonania umowy. Nawet po zawarciu umowy może być konieczne przechowywanie danych osobowych naszych partnerów w celu spełnienia umownych lub prawnych zobowiązań w zakresie przechowywania danych. Wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, jeżeli zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają ich usunięcia.

IV.       Bezpieczeństwo danych

Używamy najpopularniejszej metody SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę użytkownika. Zwykle jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, wówczas używamy 128-bitowej technologii v3. Symbol klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki informuje, czy poszczególne strony naszej witryny są szyfrowane przed przesłaniem.

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane w miarę postępu technologicznego.

V.     Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownik posiada następujące prawa:

1. Użytkownik może zażądać informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, o prawie do wniesienia skargi, pochodzeniu danych użytkownika, jeśli nie zostały one zebrane przez nas, oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu i, w stosownych przypadkach, istotne informacje o ich szczegółach.

2. Użytkownik może zażądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, które przechowujemy, zgodnie z art. 16 RODO.

3. Użytkownik może zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 17 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, z uwagi na względy interesu publicznego, lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

4. Zgodnie z art. 18 RODO użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych jeżeli użytkownik kwestionuje ich poprawność lub jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odmawia ich usunięcia, a my już ich nie potrzebujemy, a są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego praw lub jeżeli został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 RODO;

5. Zgodnie z art. 20 RODO użytkownik ma prawo otrzymać przekazane nam dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

6. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO użytkownik może wycofać swoją zgodę udzieloną nam w dowolnym momencie. W związku z powyższym nie wolno nam w przyszłości kontynuować przetwarzania danych w oparciu o taką zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

VI.    Prawo wniesienia skargi

Bez uszczerbku dla wszelkich innych środków administracyjnych lub sądowych użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego pobytu, miejsca pracy lub popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 RODO.

VII.       Aktualizacja strony internetowej

Będziemy okresowo aktualizować niniejszą politykę prywatności w celu ochrony danych osobowych użytkowników. Użytkownicy powinni od czasu do czasu sprawdzać niniejsze oświadczenie, by być na bieżąco z aktualnymi informacjami o tym jak chronimy ich dane i stale ulepszamy zawartość naszej strony internetowej. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i/lub ujawniania danych osobowych przekazywanych nam przez użytkowników, powiadomimy użytkowników poprzez opublikowanie jasnego i dobrze widocznego powiadomienia na stronie internetowej. Korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę użytkownika na warunki określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Bezpieczne zakupy

Kupując w naszym sklepie masz pewność, że Twoja transakcja będzie w pełni bezpieczna.

Darmowa dostawa

Twoje zamówienie zostanie dostarczone za darmo na terenie całej Polski.

14 dni na zwrot

Możesz zwrócić towar bez podania przyczyny do 14 dni od odebrania przesyłki.